Segmentatiecriteria

Om een verzekeringscontract te aanvaarden en de premie en de omvang van de dekking te bepalen, moet Aedes het risico correct kunnen inschatten. Daartoe gebruikt ze objectieve “segmentatiecriteria”. Deze criteria hangen af van de verzekeringsbranche en het product en vloeien voort uit de statistische constatering dat zij van invloed zijn op het zich voordoen en/of de ernst van een schadegeval. In dit deel vindt u een overzicht van de segmentatiecriteria die voor de betrokken producten worden gebruikt, samen met een toelichting op het gebruik ervan.

Algemene segmentatiecriteria

Algemene segmentatiecriteria die voor alle producten van toepassing zijn en invloed hebben op het feit of een contract wordt voortgezet of niet :

* de niet-betaling van de premie ;

* het verzwijgen van feiten of het meedelen van onjuiste informatie bij het onderschrijven van een contract ;

* het ontstaan van een juridisch geschil met de verzekerde alsook het zich niet gedragen als een goede huisvader door de verzekeringsnemen of verzekerde ;

* Een hoge schadelast ;

En, specifiek voor autoverzekeringen :

* Het zich voordoen van een schadegeval met verzwarende omstandigheden (o.a. maar niet beperkt tot : inbreuk rijbewijs, strafbaar alcoholgebruik, aanwezigheid van een psychotrope stof (drugs of geneesmiddelen), het niet-aangeven van een schadegeval, vluchtmisdrijf.

Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA Auto)

1. P Producten

Aedes aanvaardt (of weigert) een aangeboden risico op basis van onderstaande criteria of op basis van een combinatie ervan voor het onderschrijven van een P-Product contract :

* de leeftijd van de verzekeringnemer en/of de gebruikelijke bestuurder ;

Het gebruik van dit criterium door Aedes is gebaseerd op het statistische bewijs en de ervaring dat leeftijd van invloed is op de frequentie en de ernst van ongevallen.

* aantal jaren definitief rijbewijs van de verzekeringnemer en/of de gebruikelijke bestuurder ;

Het gebruik van dit criterium door Aedes is gebaseerd op het statistische bewijs en de ervaring dat gebrek aan rijervaring een aanzienlijke invloed heeft op de verwachte schade-ervaring.

* het schadeverleden van de verzekeringnemer en/of de gebruikelijke bestuurder ;

Het gebruik van dit criterium door Aedes is gebaseerd op het statistische bewijs en de ervaring dat mensen die de afgelopen 5 jaar geen ongeval in fout hebben gehad minder ongevallen veroorzaken dan mensen die de afgelopen 5 jaar ten minste één ongeval in fout hebben gehad.

* de leeftijd van het voertuig ;

Het gebruik van dit criterium door Aedes is gebaseerd op het statistische bewijs en de ervaring dat de leeftijd van het voertuig een aanzienlijke invloed heeft op de ernst van het ongeval, vooral omdat nieuwere voertuigen zijn uitgerust met vele rijhulpmiddelen en veiligheidsvoorzieningen voor de bestuurder en de passagiers.

* het aantal KW van het voertuig ;

Het gebruik van dit criterium door Aedes is gebaseerd op het statistische bewijs en de ervaring dat bij jonge bestuurders (jonger dan 30 jaar) krachtigere voertuigen een hogere ongevallenfrequentie hebben dan minder krachtige voertuigen.

* de wijzigingen aan het voertuig ;

Het gebruik van dit criterium door Aedes is gebaseerd op het statistische bewijs en de ervaring dat wijzigingen aan het voertuig (bijvoorbeeld tuning) een aanzienlijke invloed hebben op het aantal ongevallen (zowel wat betreft frequentie als ernst).

Intrekking van het rijbewijs, dronkenschap van de verzekeringnemer/of de gebruikelijke bestuurder ;

Het gebruik van dit criterium door Aedes is gebaseerd op het statistische bewijs en de ervaring dat een persoon wiens rijbewijs is ingetrokken en/of die veroordeeld is of waartegen een onderzoek loopt wegens dronkenschap of alcoholintoxicatie, weigering om een bloedmonster te nemen, vluchtmisdrijf of rijden zonder geldig rijbewijs, een hogere schadefrequentie heeft.

* de BA waarborg van de verzekeringnemer of de voornaamste bestuurder werd verzekerd via het Tariferingsbureau ;

Het gebruik van dit criterium door Aedes is gebaseerd op het statistische bewijs en de ervaring dat de persoon waarvan de waarborg BA verzekerd werd via het Tariferingsbureau, een hogere schadefrequentie heeft.

* specifieke maatregelen gelinkt aan de kwaliteit van het risico genomen door een andere maatschappijof door Aedes ;

Het gebruik van dit criterium door Aedes is gebaseerd op het statistische bewijs en de ervaring dat de persoon ie het voorwerp is geweest van specifieke maatregelen gelinkt aan de kwaliteit van het risico genomen door een andere maatschappij of door AG Insurance (bvb. opzeg van de waarborg BA), een
hogere schadefrequentie heeft.

Voor het bepalen van het tarief van de P Producten, houdt Aedes rekening met onderstaande criteria :

* de leeftijd van de verzekeringnemer en de gebruikelijke bestuurder ;

Het gebruik van dit criterium door Aedes is gebaseerd op het statistische bewijs en de ervaring dat jongere bestuurders meer ongevallen veroorzaken en dat de ongevallen ernstiger zijn.

* het aantal KW van het voertuig ;

Het gebruik van dit criterium door Aedes is gebaseerd op het statistische bewijs en de ervaring dat voertuigen met een hoger vermogen tot ernstigere ongevallen leiden.

* De geografische zone op basis van de hoofdverblijfplaats van de verzekeringnemer en/of de gebruikelijke bestuurder ;

Het gebruik van dit criterium door Aedes is gebaseerd op het statistische bewijs en de ervaring dat bestuurders uit bepaalde geografische zones meer of minder ongevallen in fout hebben dan bestuurders uit andere geografische zones.

2. CARES

Aedes aanvaardt (of weigert) een aangeboden risico op basis van onderstaande criteria of op basis van een combinatie ervan voor het onderschrijven van een CARES contract :

* de leeftijd van de verzekeringnemer en/of de gebruikelijke bestuurder ;

Het gebruik van dit criterium door Aedes is gebaseerd op het statistische bewijs en de ervaring dat leeftijd van invloed is op de frequentie en de ernst van ongevallen.

* aantal jaren definitief rijbewijs van de verzekeringnemer en/of de gebruikelijke bestuurder ;

Het gebruik van dit criterium door Aedes is gebaseerd op het statistische bewijs en de ervaring dat gebrek aan rijervaring een aanzienlijke invloed heeft op de verwachte schade-ervaring.

* la sinistralité antérieure du preneur ou du conducteur habituel ;

Het gebruik van dit criterium door Aedes is gebaseerd op het statistische bewijs en de ervaring dat personen met een lagere Bonus-Malus graad minder ongevallen veroorzaken dan personen met een hogere Bonus-Malus graad.

* de premiesplitsing ;

Het gebruik van dit criterium door Aedes is gebaseerd op het statistische bewijs en de ervaring dat personen die kiezen voor een spreiding van de premiebetaling een hogere schadefrequentie hebben dan degene die de premie op jaarlijkse basis betalen.

* de leeftijd van het voertuig ;

Het gebruik van dit criterium door Aedes is gebaseerd op het statistische bewijs en de ervaring dat de leeftijd van het voertuig een aanzienlijke invloed heeft op de ernst van het ongeval, vooral omdat nieuwere voertuigen zijn uitgerust met vele rijhulpmiddelen en veiligheidsvoorzieningen voor de bestuurder en de passagiers.

* het aantal KW van het voertuig ;

Het gebruik van dit criterium door Aedes is gebaseerd op het statistische bewijs en de ervaring dat bij jonge bestuurders (jonger dan 30 jaar) krachtigere voertuigen een hogere ongevallenfrequentie hebben dan minder krachtige voertuigen.

* het type van voertuig (uitsluitingen voor “sportieve” voertuigen en “grote” bestelwagens) ;

Het gebruik van dit criterium door Aedes is gebaseerd op het statistische bewijs en de ervaring dat het ongevallenpercentage (zowel wat betreft de frequentie als de ernst) hoger is voor dit type voertuig.

* de wijzigingen aan het voertuig ;

Het gebruik van dit criterium door Aedes is gebaseerd op het statistische bewijs en de ervaring dat wijzigingen aan het voertuig (bijvoorbeeld tuning) een aanzienlijke invloed hebben op het aantal ongevallen (zowel wat betreft frequentie als ernst).

* intrekking van het rijbewijs, dronkenschap van de verzekeringnemer/of de gebruikelijke bestuurder ;

Het gebruik van dit criterium door Aedes is gebaseerd op het statistische bewijs en de ervaring dat een persoon wiens rijbewijs is ingetrokken en/of die veroordeeld is of waartegen een onderzoek loopt wegens dronkenschap of alcoholintoxicatie, weigering om een bloedmonster te nemen, vluchtmisdrijf of rijden zonder geldig rijbewijs, een hogere schadefrequentie heeft.

* de BA waarborg van de verzekeringnemer of de voornaamste bestuurder werd verzekerd via het Tariferingsbureau ;

Het gebruik van dit criterium door Aedes is gebaseerd op het statistische bewijs en de ervaring dat de persoon waarvan de waarborg BA verzekerd werd via het Tariferingsbureau, een hogere schadefrequentie heeft.

* specifieke maatregelen gelinkt aan de kwaliteit van het risico genomen door een andere maatschappijof door Aedes ;

Het gebruik van dit criterium door Aedes is gebaseerd op het statistische bewijs en de ervaring dat de persoon ie het voorwerp is geweest van specifieke maatregelen gelinkt aan de kwaliteit van het risico genomen door een andere maatschappij of door AG Insurance (bvb. opzeg van de waarborg BA), een
hogere schadefrequentie heeft.

Voor het bepalen van het tarief van CARES, houdt Aedes rekening met onderstaande criteria :

* de leeftijd van de verzekeringnemer en de gebruikelijke bestuurder ;

Het gebruik van dit criterium door Aedes is gebaseerd op het statistische bewijs en de ervaring dat jongere bestuurders meer ongevallen veroorzaken en dat de ongevallen ernstiger zijn.

* het aantal KW van het voertuig ;

Het gebruik van dit criterium door Aedes is gebaseerd op het statistische bewijs en de ervaring dat voertuigen met een hoger vermogen tot ernstigere ongevallen leiden.

* de Bonus-Malus graad ;

Het gebruik van dit criterium door Aedes is gebaseerd op het statistische bewijs en de ervaring dat ersonen met een lagere Bonus-Malus graad minder ongevallen veroorzaken dan personen met een hogere Bonus-Malus graad.

* De geografische zone op basis van de hoofdverblijfplaats van de verzekeringnemer en/of de gebruikelijke bestuurder ;

Het gebruik van dit criterium door Aedes is gebaseerd op het statistische bewijs en de ervaring dat bestuurders uit bepaalde geografische zones meer of minder ongevallen in fout hebben dan bestuurders uit andere geografische zones.

Woning

1. PAC-Aedes

Aedes aanvaardt (of weigert) een aangeboden risico op basis van onderstaande criteria of op basis van een combinatie ervan voor het onderschrijven van een PAC-Aedes brandverzekeringscontract (basis- en facultatieve waarborgen) :

* het adres van het risico, wat noodzakelijkerwijs in België moet zijn ;

Aedes beschikt enkel over een toelating voor brandverzekeringen om risico’s te verzekeren die gelegen zijn in België.

* de overstromingsgebied van het risico ;

* het type risico, dat noodzakkelijk een huis, een appartement of een kantoor moet zijn ;

Aedes weigert chalets, caravans et apotheken te dekken.

* de waarde van het gebouw (maximum € 750.000) ;

de staat waarin het gebouw zich bevindt ;

Het gebruik van dit criterium door Aedes is gebaseerd op het statistische bewijs en de ervaring dat de staat van het gebouw een duidelijke invloed heeft op de schade-ervaring (zowel wat betreft de frequentie als de ernst).

de gekende schadehistoriek op het adres van het te verzekeren risico in de afgelopen 5 jaar ;

Het gebruik van dit criterium door Aedes is gebaseerd op het statistische bewijs en de ervaring dat de recurrente sinistraliteit van een gebouw een
element is voor het inschatten van de algemene toestand en/of de staat van onderhoud van een gebouw. Deze elementen
hebben een zekere invloed op de frequentie en de ernst van schadegevallen.

* specifieke maatregelen genomen door een anderemaatschappij of door Aedes gelinkt aan de verzekeringsnemer of het te verzekeren risico ;

Aedes weigert het risico indien het reeds door een andere maatschappij werd geweigerd, indien de verzekeringnemer reeds werd beëindigd wegens niet-betaling van de premies (binnen de 5 jaar) of indien de verzekeringnemer werd beëindigd wegens schadegeval(len). Het gebruik van dit criterium door Aedes is gebaseerd op de statistische waarneming en de ervaring dat een verzekeringnemer tegen wie reeds specifieke maatregelen van een andere maatschappij zijn genomen, een hogere schadefrequentie heeft.

Voor het bepalen van het tarief van PAC-Aedes, houdt Aedes rekening met onderstaande criteria :

Basiswaarborgen

* De hoedanigheid van de verzekeringnemer (bewonende eigenaar/niet-bewonende eigenaar, huurder, bewoner) ;

De reden waarom Aedes dit criterium hanteert, is dat de hoedanigheid van de verzekeringnemer de omvang van de dekking bepaalt (bv. basis van schadevergoeding, dekking van het gebouw en de inboedel, alleen het gebouw of alleen de inhoud). Voorts is statistisch vastgesteld dat de schade-ervaring verschilt naar gelang van de hoedanigheid van de verzekeringnemer, waardoor de premie verschilt.

het type gebouw ;

Het gebruik van dit criterium door Aedes is gebaseerd op de statistische waarneming en ervaring dat de schade-ervaring (in termen van frequentie en/of ernst) verschilt naargelang het verzekerde gebouw een meergezinswoning, een eengezinswoning of een appartement is.

de leeftijd van het gebouw (bâtiment neuf ou bâtiment en construction) ;

Het gebruik van dit criterium door Aedes is gebaseerd op het statistische bewijs en de ervaring dat hoe jonger een gebouw is, hoe lager de schadefrequentie en/of hoe lager de kosten van schadegevallen, deels als gevolg van de ten tijde van de bouw van het gebouw gebruikte bouwtechnieken en de slijtage van bepaalde materialen. Hoe ouder het gebouw, hoe hoger de schadefrequentie en/of hoe hoger de schadekosten.

* de premiesplitsing ;

Het gebruik van dit criterium door Aedes is gebaseerd op het statistische bewijs en de ervaring dat personen die kiezen voor een spreiding van de premiebetaling een hogere schadefrequentie hebben dan degene die de premie op jaarlijkse basis betalen.

de verzekerde waarde van het gebouw en / of de inhoud (bepaald door middel van een rooster op basis van het aantal ruimte in het gebouw of door het vastellen van een verzekerd kapitaal).

De reden voor het gebruik van dit criterium door Aedes is dat de verzekerde waarde bepalend is voor de omvang van de vergoeding bij een schadegeval.

 

Waarborg diefstal

* het adres van het risico ;

* de aanpalendheid van het gebouw ;

* de aanwezigheid van inbraakbeveiligingssysteem ;

* de aanwezigheid van juwelen ;

* de bewoning van het gebouw .

Het gebruik van deze criteria door Aedes is gebaseerd op het statistische bewijs en de ervaring dat deze criteria, gecombineerd of niet, de ernst van de ramp wijzigen.

2. P-Home

Aedes aanvaardt (of weigert) een aangeboden risico op basis van onderstaande criteria of op basis van een combinatie ervan voor het onderschrijven van een P-Home brandverzekeringscontract (basis- en facultatieve waarborgen) :

* het adres van het risico, wat noodzakelijkerwijs in België moet zijn ;

Aedes beschikt enkel over een toelating voor brandverzekeringen om risico’s te verzekeren die gelegen zijn in België.

* de overstromingsgebied van het risico ;

* het type risico, dat noodzakkelijk een eengezinswoning moet zijn ;

Aedes weigert chalets, caravans et apotheken te dekken.

* De hoedanigheid van de verzekeringnemer die noodzakkelijk een bewonende eigenaar moet zijn ;

Het P-Home product is alleen bedoeld voor deze type verzekeringsnemer.

* de woonoppervlakte van het gebouw, die niet groter mag zijn dan 400 m²;

de staat waarin het gebouw zich bevindt ;

Het gebruik van dit criterium door Aedes is gebaseerd op het statistische bewijs en de ervaring dat de staat van het gebouw een duidelijke invloed heeft op de schade-ervaring (zowel wat betreft de frequentie als de ernst).

de gekende schadehistoriek op het adres van het te verzekeren risico in de afgelopen 5 jaar ;

Het gebruik van dit criterium door Aedes is gebaseerd op het statistische bewijs en de ervaring dat de recurrente sinistraliteit van een gebouw een
element is voor het inschatten van de algemene toestand en/of de staat van onderhoud van een gebouw. Deze elementen
hebben een zekere invloed op de frequentie en de ernst van schadegevallen.

* specifieke maatregelen genomen door een anderemaatschappij of door Aedes gelinkt aan de verzekeringsnemer of het te verzekeren risico ;

Aedes weigert het risico indien het reeds door een andere maatschappij werd geweigerd, indien de verzekeringnemer reeds werd beëindigd wegens niet-betaling van de premies (binnen de 5 jaar) of indien de verzekeringnemer werd beëindigd wegens schadegeval(len). Het gebruik van dit criterium door Aedes is gebaseerd op de statistische waarneming en de ervaring dat een verzekeringnemer tegen wie reeds specifieke maatregelen van een andere maatschappij zijn genomen, een hogere schadefrequentie heeft.

 

Voor het bepalen van het tarief van de P-Home, houdt Aedes rekening met onderstaande criteria :

Basiswaarborgen

de leeftijd van het gebouw (bâtiment neuf ou bâtiment en construction) ;

Het gebruik van dit criterium door Aedes is gebaseerd op het statistische bewijs en de ervaring dat hoe jonger een gebouw is, hoe lager de schadefrequentie en/of hoe lager de kosten van schadegevallen, deels als gevolg van de ten tijde van de bouw van het gebouw gebruikte bouwtechnieken en de slijtage van bepaalde materialen. Hoe ouder het gebouw, hoe hoger de schadefrequentie en/of hoe hoger de schadekosten.

* De woonoppervlakte van het gebouw ;

De reden voor het gebruik van dit criterium door Aedes is dat de woonoppervlakte bepalend is voor de omvang van de vergoeding bij een schadegeval.

 

Waarborg diefstal

* het adres van het risico ;

* de aanpalendheid van het gebouw ;

* de aanwezigheid van inbraakbeveiligingssysteem ;

Het gebruik van deze criteria door Aedes is gebaseerd op het statistische bewijs en de ervaring dat deze criteria, gecombineerd of niet, de ernst van de ramp wijzigen.

Rechtsbijstand Auto (RB Auto)

Voor het bepalen van het tarief van de rechtsbijstand, houdt Aedes rekening met onderstaande criteria :

* het type te verzekeren voertuig, dat noodzakelijkerwijs : :

een auto, een motor/motorfiets, een bestelwagen, een oldtimer, een landbouw-/werkmachine of een vrachtwagen (+ 3,5 T).

* de gekozen formule :

  • “Voertuig”: dekking van een bepaald voertuig ;
  • “Familie” : dekking van alle voertuigen van het gezin ;
  • “Vloot” : dekking van een vloot van voertuigen (vanaf 2 voertuigen).

Burgerlijke Aansprakelijkheid Privéleven (BA Privéleven)

Aedes aanvaardt (of weigert) een aangeboden risico op basis van onderstaande criteria of op basis van een combinatie ervan voor het onderschrijven van een RB Privéleven contract :

* De verzekeringnemer moet een PAC-Aedes brandcontract (zie PAC Aedes criteria) of een P-Home contract (zie P-Home criteria) hebben afgesloten; ;

De dekking Privéleven kan niet afzonderlijk/alleen worden afgesloten.

* Het schadeverleden van de verzekeringnemer, zijn/haar echtgenoot en de personen die in zijn/haar huishouden wonen gedurende de laatste 5 jaar ;

Het gebruik van dit criterium door Aedes is gebaseerd op het statistische bewijs en de ervaring dat terugkerende schade-ervaringen van de verzekeringnemer, zijn/haar echtgenoot of personen die in zijn/haar huishouden wonen een duidelijke invloed hebben op de schade-ervaring (zowel wat betreft frequentie als ernst).

Omnium Fiets

Aedes Group
Aedes NV Maatschappelijke zetel
Route des Canons, 3
5000 Namen
Uitbatings- en correspondentieadres
Hoogstraat, 36
9700 Oudenaarde
Tél : +32 55 33 92 34
Fax : +32 55 30 49 60
infovl@aedesgroup.be
Noodgevallen