Je knoeit niet met deze dingen! Privacy verklaring

Inleiding

AEDES NV beschermt de privacy en de persoonsgegevens van zijn gebruikers in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, met inbegrip van verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming, hierna ‘AVG‘).

AEDES NV, met maatschappelijke zetel in de Route des Canons 3 te 5000 Namen, is een onderneming die is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer BE 0460.855.809 (als verwerkingsverantwoordelijke, hierna ‘wijons en onze‘, naargelang het geval).

Wij hebben deze verklaring opgesteld om u te informeren over de persoonlijke gegevens (hierna de ‘persoonsgegevens‘) die wij verzamelen via de website www.aedessa.be (hierna de ‘website‘) of  die in onze beheersoftware zijn ingevoerd, waarom wij dergelijke persoonsgegevens verzamelen, op welke rechtsgronden en hoe wij persoonsgegevens over u verwerken die u ons toevertrouwt en die wij verkrijgen bij uw gebruik van deze website of bij het invoeren in onze software.
Uw gebruik van deze website impliceert dat u akkoord gaat met deze verklaring.

Rechtsgronden

In overeenstemming met artikel 6 van de AVG en zoals hierna beschreven, gebruiken wij uw persoonsgegevens op basis van de volgende rechtsgronden:

 • uw specifieke toestemming die u ons geeft;
 • de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent (of om voor de overeenkomst maatregelen te nemen);
 • om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • de gerechtvaardigde belangen die Aedes nastreeft.

Telkens de verwerking op uw toestemming berust, hebt u het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken, zonder afbreuk te doen aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming die voor deze intrekking is gebeurd.

Categorieën van verzamelde en verwerkte persoonsgegevens

Wij verzamelen persoonsgegevens over onze gebruikers en klanten op twee manieren:

 • Door informatie te registreren en te verzenden die u op bepaalde pagina’s van de website invoert of die u met uw makelaar deelt.  De informatie aangeduid met het symbool ‘*’ moet verplicht worden verstrekt om ons in staat te stellen de verwerking uit te voeren voor de doeleinden zoals hierna beschreven. Bij deze verzamelde persoonsgegevens kan het gaan om uw naam en voornaam, geboortedatum of leeftijd, nationaliteit, thuis- of werkadres, e-mailadres, mobiel telefoonnummer of ander nummer, uw beroep, uw functie, uw titel, uw berichten of andere informatie of contactgegevens die u ons bezorgt. Wij kunnen u ook vragen om opmerkingen, suggesties of andere informatie te geven over de website, over onze producten of diensten of over onze onderneming. Andere specifieke soorten informatie met betrekking tot wedstrijden, loterijen of andere promotionele of direct-mailaanbiedingen kunnen worden gevraagd, inclusief het uploaden van berichten, audio- of video-inhoud.
 • Door geautomatiseerde middelen te gebruiken, met name door cookies. Wilt u meer weten over cookies? Lees dan de onderstaande informatie.

Gebruik van persoonsgegevens (doel)

Wij zullen uw persoonsgegevens gebruiken:

 • Om antwoord te geven op de vragen die u ons rechtstreeks stelt, zoals beschreven op het moment dat wij uw persoonsgegevens verzamelen.
 • Om uw gebruik van de website te  beheren, inclusief uw eventuele deelname aan wedstrijden, loterijen of andere promotionele aanbiedingen of marketingactiviteiten.
 • Om u e-mails of marketinginformatie te sturen over onze merken, onze gelieerde ondernemingen en/of partners met wie wij samen promoties of programma’s opzetten waarvan wij vermoeden dat u erin geïnteresseerd bent, en dit per e-mail, post of sms (als u ons en/of onze gelieerde ondernemingen en/of onze partners daarvoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven).
 • Om uw verzekeringsovereenkomst en de schadegevallen die eruit kunnen voortvloeien, te beheren.

Overeenkomstig artikel 10 van de AVG zullen we persoonsgegevens in verband met strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten die op u betrekking hebben, enkel gebruiken voor alle hiervoor vermelde doeleinden, wanneer wij daartoe gemachtigd zijn door het recht van de Europese Unie of door het toepasselijke recht van een lidstaat.

Wij zullen de persoonsgegevens die u verstrekt mogen combineren met andere gegevens over u die we uit andere bronnen voor dezelfde doeleinden hebben verkregen, ook als u ons deze informatie op andere plaatsen of op andere manieren hebt gegeven, zoals op andere websites van onze gelieerde ondernemingen. De bronnen in kwestie zijn met name  de volgende: beheersoftware van Aedes of uw makelaar.

Wij zullen uw persoonsgegevens niet gebruiken voor nieuwe doeleinden die momenteel nog niet in deze verklaring zijn vermeld, tenzij op basis van een toepasselijke wettelijke machtiging of van een geldige toestemming van u. In elk geval zullen wij u voor wij uw persoonsgegevens voor andere doeleinden gebruiken, op de hoogte brengen van wijzigingen in deze verklaring. Voor activiteiten die gebaseerd zijn op toestemming, zullen wij u de mogelijkheid bieden om uw instemming met dergelijke veranderingen te weigeren.

Gebruik van bijzondere categorieën van persoonsgegevens

Met bijzondere categorieën persoonsgegevens bedoelen wij informatie over ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, geloof of levensbeschouwing, het lidmaatschap van vakbonden, genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een natuurlijke persoon, gezondheid, seksueel gedrag of seksuele geaardheid.

Overeenkomstig artikel 9 van de AVG verzamelen en verwerken wij geen enkele bijzondere categorie persoonsgegevens over u, tenzij u ons hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven.

Wij kunnen dergelijke gegevens verwerken in het kader van het aanvaarden van een risico, het beheren van een overeenkomst of van een schadegeval (rechtsgrond: wettelijke verplichting of noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst).

Verwerking van persoonsgegevens voor direct-marketingdoeleinden

Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor direct-marketingdoeleinden verwerken zonder uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming.

Op basis van uw uitdrukkelijke toestemming kunnen wij uw informatie ook delen met onze gelieerde ondernemingen of met zakelijke partners zoals derde partijen met wie wij samen promoties of programma’s opzetten en die u eventueel meer over hun merken willen vertellen.

Als u wanneer ook beslist om geen commerciële of promotionele informatie van ons te ontvangen, kunt u zich kosteloos en zonder dat u daarvoor een beweegreden moet opgeven, uit alle direct-marketingcampagnes terugtrekken en u verzetten tegen de toekomstige verwerking van uw persoonsgegevens voor deze doeleinden door een e-mail te sturen naar privacy@aedesgroup.be en ‘opt-out’ te vermelden als onderwerp van uw e-mail. Anders kunt u ook de uitschrijfprocedure gebruiken die vervat zit in elk promotiebericht dat u van ons ontvangt.

Let wel: u ontvangt dan onze promotieaanbiedingen niet meer, maar nog wel informatie die betrekking heeft op accounts die u bij ons hebt of op een zakelijke band die u met ons hebt, zoals een vraag over onze goederen en diensten die u ons hebt bezorgd.

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij zullen geen geautomatiseerde besluitvormingsprocessen gebruiken, ook geen profilering, tenzij dit noodzakelijk is voor het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst tussen u en ons, of toegestaan is door de Europese Unie of de toepasselijke wetgeving van een lidstaat, of gebaseerd is op uw uitdrukkelijke toestemming. Als dit het geval is, brengen wij u op de hoogte van de logica achter de beslissing en van het belang en de geplande gevolgen van een dergelijke verwerking voor u.

Overdracht van persoonsgegevens aan derde partijen

Wij zullen uw persoonsgegevens niet beschikbaar stellen aan derde partijen en zullen persoonsgegevens niet openbaar maken, tenzij deze overdrachten:

 • zijn gebaseerd op uw uitdrukkelijke toestemming;
 • noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een tussen u en ons gesloten overeenkomst;
 • van persoonsgegevens bovendien zijn toegestaan of verplicht bij wet of in opdracht van een openbaar bestuur of een gerechtelijke autoriteit.

Wij kunnen uw persoonsgegevens aan de volgende bestemmelingen overdragen: uw makelaar, de host van de website en bepaalde leveranciers.
Let wel: wanneer een overdracht het doorsturen van uw persoonsgegevens inhoudt naar landen buiten de Europese Economische Ruimte, die volgens de Europese Commissie geen passend beschermingsniveau waarborgen, zullen wij erop toezien dat passende maatregelen worden genomen, in overeenstemming met de toepasselijke nationale en Europese wetgeving voor de bescherming van persoonsgegevens. U kunt een kopie krijgen van de genomen passende beschermingsmaatregelen of informatie over de plaatsen waar deze voor u beschikbaar zijn door een e-mail te sturen naar privacy@aedesgroup.be.

Gebruik van cookies

Cookies zijn kleine elektronische tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst door de websites die u bezoekt. Ze worden veel gebruikt om websites beter te laten functioneren of efficiënter te maken en om informatie aan website-eigenaren te verstrekken.

Algemene informatie over de gebruikte cookies

Deze website gebruikt cookies om:

 • uw gebruik van de website met behulp van Google Analytics te analyseren;
 • de cookies op de website te beheren;
 • uw geolocatie te activeren op de selectiepagina’s van een makelaar. Als u deze geolocatie via de pop-up activeert, stuurt uw browser ons uw geografische coördinaten om uw positie op de kaart met onze partnermakelaars weer te geven (deze gegevens worden niet geregistreerd).

Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, geeft de startpagina informatie weer over privacy en de bijbehorende tekst over uw instemming met het gebruik van cookies via een ‘cookiebanner’. Als de toestemming in uw browser ontbreekt (omdat u bijvoorbeeld uw cookies hebt verwijderd), zal de ‘cookiebanner’  met privacy-informatie bij uw volgende bezoek aan de website opnieuw verschijnen. Wij kunnen bepaalde technisch noodzakelijke cookies installeren en gebruiken, waarvoor uw voorafgaande toestemming dus niet is vereist. Wij kunnen ook sessiecookies gebruiken die aan het einde van uw sessie automatisch worden verwijderd en waarvoor geen voorafgaande toestemming is vereist. Andere cookies (zoals cookies om de browse-ervaring te verbeteren door bepaalde gegevens te bewaren – zodat u dergelijke gegevens niet telkens opnieuw hoeft in te voeren wanneer u verbinding maakt – en door de inhoud van de website aan uw voorkeuren aan te passen) kunnen op basis van uw toestemming worden geïnstalleerd en gebruikt.

Gelieve de tabel als bijlage te raadplegen voor alle relevante informatie over de cookies die wij gebruiken.

Aanvullende informatie over specifieke cookies

Google Analytics: Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een analyse-tool van Google Inc. (Google). Google Analytics maakt gebruik van cookies, kleine bestanden die op uw computer worden geplaatst om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de website gebruiken.

De informatie afkomstig van de cookies over het gebruik van websites door de gebruiker en het IP-adres zullen worden doorgestuurd naar een server in de Verenigde Staten om er te worden opgeslagen. U erkent en stemt in met een dergelijke gegevensoverdracht naar de Verenigde Staten.

Hoe vermijdt u het plaatsen van cookies?

U kunt het uploaden van cookies voorkomen door uw browser correct in te stellen. De meeste webbrowsers laten immers toe om het merendeel van de cookies via browserinstellingen te controleren. Wilt u meer informatie over hoe u de registratie van cookies kunt vermijden? Raadpleeg dan de website www.allaboutcookies.org.

Houd er echter rekening mee dat in dit geval bepaalde functies van de website die het gebruik van dergelijke cookies vereisen, mogelijk niet meer werken en bepaalde toepassingen van de website mogelijk niet langer beschikbaar zijn.

Daarom bieden wij u, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en om u een geïnformeerde keuze te bieden over de gebruikte cookies, de mogelijkheid om uitdrukkelijk in te stemmen (‘opt-in’) met bepaalde cookies op deze website.

Hoe kunt u cookies verwijderen/deactiveren?

Als u alle cookies wilt verwijderen/deactiveren, kunt u met de meeste browsers het gebruik van cookies volledig deactiveren of cookies verwijderen die bepaalde websites aanmaken. Hoe u dit precies moet doen, vindt u terug op de helppagina’s van de browsers:

U kunt specifiek voorkomen dat Google gegevens (cookies en IP-adres) verzamelt en gebruikt voor elke website die u bezoekt door de browser-add-on (extensie) te downloaden en te installeren die beschikbaar is op https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl .

U kunt ook specifiek het gebruik van Google Analytics op deze website weigeren door op de volgende link te klikken:

 1. Klik op de knop ‘Personalize’ in de cookie-beheerbalk onderaan het scherm.
 2. Klik op de knop ‘Deny’ voor de service ‘Google Tag Manager’.

Een opt-outcookie die de toekomstige verzameling van uw gegevens bij uw bezoek aan deze website voorkomt, wordt op de computer geïnstalleerd: <a href=“javascript:gaOptout()“>Disable Google Analytics</a>.

Links naar websites van derde partijen

Bepaalde delen van deze website kunnen links naar websites van derde partijen bevatten. Die links zijn voor uw gemak bedoeld. Houd er echter wel rekening mee dat wij geen controle over derde partijen of hun websites uitoefenen en dat deze derde partijen een andere verklaring hebben die van toepassing is op de informatie die u verstrekt wanneer u deze websites van derde partijen bezoekt. Wij raden u aan de privacyverklaringen van alle websites aandachtig te lezen voordat u identificeerbare persoonlijke informatie verstrekt.

Bewaarduur

Aedes bewaart uw persoonlijke gegevens uitsluitend zolang als dit nodig is om de hiervoor beschreven doelstellingen te realiseren of zolang de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbewaring en de wettelijke verjaringstermijnen voor klachten dit vereisen.

Gegevensbeveiliging en vertrouwelijkheid

Aedes heeft technische en organisatorische maatregelen getroffen in overeenstemming met standaard industriepraktijken, om een afdoend beveiligingsniveau voor de verwerkte persoonsgegevens te garanderen. Beveiliging vereist echter inspanningen van alle betrokken actoren. We raden u daarom aan bij te dragen tot deze inspanningen door zelf passende beveiligingsmaatregelen te nemen, door onder meer sterke wachtwoorden te gebruiken en alle gebruikersnamen en paswoorden (in voorkomend geval) geheim te houden.

Kinderen op de website

De inhoud van deze website is niet bedoeld voor kinderen jonger dan 16 jaar. We verzamelen niet bewust informatie van deze personen. Als u denkt dat uw kind ons persoonsgegevens heeft verstrekt, neem dan contact met ons op via privacy@aedesgroup.be.

Uw rechten

U hebt te allen tijde het recht om ons een verzoek te sturen om toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens zoals die door ons zijn verzameld en verwerkt. U kunt ook vragen om uw persoonsgegevens te laten rectificeren of zo nodig te laten wissen als ze fout of niet vereist zijn. U hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking, het recht om de verwerking te beperken en het recht op overdraagbaarheid van gegevens. Om deze rechten uit te oefenen, stuurt u ons een schriftelijk en ondertekend verzoek met een kopie van uw identiteitskaart of een ander identiteitsdocument waaruit blijkt dat u de gebruiker bent op wie de persoonsgegevens betrekking hebben naar privacy@aedesgroup.be of per e-mail naar AEDES NV, Privacyteam, Route des Canons 3 te 5000 NAMEN.

Indien van toepassing, hebt u het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit invloed heeft op de verwerking op basis van de toestemming voorafgaand aan deze intrekking.

Als betrokkene hebt u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit (met name in de lidstaat van de Europese Unie waar u gewoonlijk verblijft, werkt of waar de overtreding plaatsvond), als u van mening bent dat de verwerking van persoonsgegevens in strijd is met de toepasselijke wetgeving op de bescherming van persoonsgegevens.

In België: Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel
(telefoon:  +32 (0) 2 274 48 00 – e-mail: contact@apd-gba.be).

Functionaris voor gegevensbescherming

We hebben een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. Hierna zijn contactgegevens: DPO, Route des Canons, 3 te 5000 NAMEN (dpo@aedesgroup.be). U kunt contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming met al uw vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens en over de uitoefening van uw rechten in overeenstemming met de toepasselijke nationale en Europese wetgeving over de bescherming van persoonsgegevens.

Ingangsdatum en wijzigingen

Deze privacyverklaring werd opgesteld op en is van kracht sinds 01/01/2020.

Wij behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken delen van deze privacynota te allen tijde te wijzigen, aan te passen, aan te vullen of te schrappen. We raden u aan deze pagina regelmatig te raadplegen om de meest recente versie van deze verklaring te kunnen inzien, met dien verstande dat uw gebruik van deze website na de publicatie van wijzigingen in deze verklaring impliceert dat u met deze wijzigingen instemt.

Bedankt voor uw bezoek aan deze website.

Deze website wordt wekelijks bijgewerkt.

Aedes Group
Aedes NV Maatschappelijke zetel
Route des Canons, 3
5000 Namen
Uitbatings- en correspondentieadres
Hoogstraat, 36
9700 Oudenaarde
Tél : +32 55 33 92 34
Fax : +32 55 30 49 60
infovl@aedesgroup.be
Noodgevallen