De P-Home, de verzekering per m²

De brandverzekering voor bewonende eigenaars 

van eengezinswoningen. 

Eenvoud, innovatie en kwaliteit van de dekkingen zijn de sleutelwoorden ! Wat is het ?

U een complete dekking bieden die kwaliteit, veiligheid en gemoedsrust biedt… en dat alles voor een premie die in enkele seconden wordt berekend op basis van de vloeroppervlakte van het te dekken risico.

Dat is het engagement van de P-Home !

3 dekkingsmogelijkheden : uw gebouw – uw inboedel – uw gebouw en uw inboedel

Wat niet is uitgesloten in onze algemene voorwaarden is gedekt

Wij bieden onbeperkte kapitaaldekking, zowel voor het gebouw als voor de inboedel

Met de P-Home geniet u van de clausule “Uitbreiding van de waarborgen“, die bepaalt dat wij schade vergoeden die in een (basis)brandcontract van een andere maatschappij in België gedekt zou zijn, maar niet in uw P-Home contract

24/7 woningbijstand

Wij bieden 6 verschillende premies voor de dekking van het gebouw (afhankelijk van de m²) en één enkele premie voor de dekking van de inboedel… En dat ongeacht uw postcode en het afwerkingsniveau van uw woning

Naast de “klassieke” dekkingen hebt u de mogelijkheid om facultatieve waarborgen te onderschrijven voor de dekking van uw tuin en/of uw zwembad

Met elk afsluiting van een P-Home contract kunt u ook intekenen op de verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Privéleven (of Familiale verzekering)

De P-Home richt zich tot een bewonende eigenaar van een eengezinswoning !

Met het gebouw bedoelen wij :

 • de eengezinswoning die als hoofdwoonplaats wordt gebruikt (delen ervan mogen worden gebruikt als kantoor en/of vrij beroep) ;
 • de bijgebouwen (max. 100 m²) ;
 • de blijvende vastgemaakte goederen (bv: zonnepanelen op het dak of in de tuin, oplaadpunten voor elektrische voertuigen of plug-in hybrides, domotica-apparatuur, enz.) ;
 • tuinen, opritten, erven, terrassen, privé-toegangen en omheiningen.

Uw gebouw is altijd verzekerd voor de herbouwwaarde, dat wil zeggen de kosten om het gebouw op de dag van het verlies te herbouwen (inclusief de honoraria van de architect en de veiligheidscoördinator) met soortgelijke nieuwe materialen.

Bij de vergoeding is ook rekening gehouden met de kosten van de nieuwe verplichte bouwnormen volgens de stedenbouwkundige voorschriften waaraan bij de wederopbouw zou moeten worden voldaan.

Met de inboedel bedoelen wij :

 • de roerende goederen voor privégebruik die toebehoren aan de verzekerde, die hem/haar zijn toevertrouwd, die toebehoren aan de gasten ;
 • de roerende goederen voor kantoorgebruik en/of gebruikt voor de uitoefening van een vrij beroep ;
 • de waarden ;
 • de huisdieren;
 • de voertuigen in rust.

Waartegen ben ik verzekerd ? Gedekte gevaren

Basiswaarborgen

De P-Home dekt u tegen de volgende schade :

Brand

Ontploffing en implosies

Bliksem, rook en roet

Beschadiging aan elektrische en elektronische installaties

Schade aan elektrische, elektronische en computerapparatuur

Ontdooiing

Storm, hagel en sneeuw- of ijsdruk

Botsen

Glasbreuk en sanitaire toestellen

Waterschade

Schade door stookolie

Arbeidsconflicten, aanslagen en terrorisme

Beschadigingen aan onroerende goederen

Natuurrampen

Enkele voorbeelden

Domotica

Zonnepanelen (op het dak of in de tuin)

Het laadstation voor een elektrisch voertuig

De goederen in open lucht, ook in « Storm » en « Natuurrampen »

De tuin, ook in « Storm » en « Natuurrampen »

Elektrische, elektronische en computerapparatuur: geen afschrijving durende 10 jaar

De levensmiddelen na het ontdooien

De kosten voor het opsporen van een waterlek of een brandstoflek en de kosten voor de reparatie ervan

Verlies van stookolie en water

Rekening houdend met de nieuwe normen die van kracht zijn voor de wederopbouw

De saneringskosten

De privé-garages op een ander adres (max. 3)

De materiële schade aan uw tijdelijk wereldwijd verplaatste inboedel

Uw huuraansprakelijkheid voor een vakantiewoning, voor studentenhuisvesting, voor ruimten gebruikt voor een feest en voor een vervangende woning

Als u binnen België verhuist, blijft het 90 dagen geldig op zowel uw oude als uw nieuwe adres

Voor een nog completere dekking ! De facultatieve waarborgen

Naast de basiswaarborgen, kunt u uw bescherming en/of dekkingen versterken door te kiezen voor een of meer facultatieve waarborgen.

Met de waarborg Diefstal & Vandalisme bent u verzekerd tegen diefstal voor de inhoud van uw woning en de daaruit voortvloeiende materiële schade. U bent ook verzekerd tegen diefstal van inboedel die u tijdelijk over de wereld verplaatst.

Ook het volgende is gedekt :

– de collectie en alle juwelen ;

– diefstal of poging tot diefstal met geweld of bedreiging aan de persoon ;

– diefstal in bijgebouwen (bv : een tuinhuisje) ;

– diefstal van stookolie ;

– diefstal van de inboedel in open lucht ;

– diefstal uit een afgesloten kluis.

Bovenstaande lijst is niet volledig. Een lijst van alle gevaren die door de waarborg Diefstal & Vandalisme worden gedekt, alsook de beperkingen en voorwaarden van tussenkomst vindt u in onze algemene voorwaarden die hieronder beschikbaar zijn.

Het Pack Tuin biedt specifieke dekking voor uw tuin en uw inboedel (tuinmeubelen), en verhoogt ook de dekkingsplafonds van de basiswaarborgen.

Het gaat met name om het volgende :

– de kosten voor het herstel van de tuin indien deze is beschadigd door een gedekte gebeurtenis in de basisdekking, inclusief schade door wild ;

schade aan inboedel in open lucht (indien inboedel wordt afgesloten in de basisdekking) en diefstal daarvan (indien diefstal wordt afgesloten in de basisdekking) ;

schade aan inboedel in bijgebouwen (indien inboedel wordt afgesloten in de basisdekking) en diefstal daarvan (indien diefstal wordt afgesloten in de basisdekking) ;

saneringskosten van de door stookolie verontreinigde bodem.

Bovenstaande lijst is niet volledig. Een lijst van alle gevaren die door de Pack Tuin worden gedekt, alsook de beperkingen en voorwaarden van tussenkomst vindt u in onze algemene voorwaarden die hieronder beschikbaar zijn.

Het Pack Zwembad biedt specifieke dekking voor uw zwembad, de uitrusting ervan en uw inboedel (tuinmeubelen), en verhoogt ook de dekkingsplafonds van de basiswaarborgen.

Het gaat met name om het volgende :

– schade veroorzaakt door watervervuiling (in geval van een gedekt schadegeval) ;

– de gemaakte kosten voor de sanering of de vervanging van het water als gevolg van de watervervuiling (in geval van een gedekt schadegeval) ;

schade aan inboedel in open lucht (indien inboedel wordt afgesloten in de basisdekking) en diefstal daarvan (indien diefstal wordt afgesloten in de basisdekking).

Bovenstaande lijst is niet volledig. Een lijst van alle gevaren die door de Pack Zwembad worden gedekt, alsook de beperkingen en voorwaarden van tussenkomst vindt u in onze algemene voorwaarden die hieronder beschikbaar zijn.

Wat is de Burgerlijke Aansprakelijkheid Privéleven verzekering ?

Uw Burgerlijke Aansprakelijkheid Privéleven verzekering, ook bekend als « Familiale verzekering » of « BA Familiale », dekt uw niet-contractuele burgerlijke aansprakelijkheid, waar ook ter wereld, voor materiële schade en lichamelijk letsel veroorzaakt aan derden tijdens uw privéleven.

Wie is gedekt ?

U, als verzekeringsnemer, maar ook :

– uw echtgenoot/note of de samenwonende partner ;

– een inwonend persoon, ook al verblijft die tijdelijk elders ;

– een familielid/gast/genodigde, ook al verblijft hij tijdelijk elders ;

– het huispersoneel dat in uw privédienst fungeert ;

personen die voor uw kinderen of huisdieren zorgen ;

– de kinderen van derden voor wie u zorgt.

Al uw huisdieren zijn eveneens goed verzekerd (behalve die waarvan het houden in België niet is toegestaan en die zijn opgenomen in de bijlagen van het Verdrag van Washington van 03/03/1973), met inbegrip van rijpaarden en zonder beperking in aantal.

Wat dekt de Burgerlijke Aansprakelijkheid Privéleven verzekering ?

Uw Burgerlijke Aansprakelijkheid Privéleven verzekering vergoedt u voor schade die u aan derden toebrengt, met name :

– tijdens uw tijdelijk verblijf ;

– tijdens het rijden met rijdende machines met een maximumsnelheid van 25 km/u of met niet-autonome elektrische fietsen met een maximumsnelheid van 45 km/u ;

– als gevolg van het gebruik van drones met een maximaal startgewicht van 1 kg ;

– veroorzaakt aan roerende goederen en dieren die tijdelijk aan u zijn toevertrouwd.

“BOB” waarborg

Uw Burgerlijke Aansprakelijkheid Privéleven verzekering vergoedt materiële schade aan een voertuig van een derde dat u als BOB bestuurt.

Bovenstaande lijst is niet volledig. Een lijst van alle gevaren die door de Burgerlijke Aansprakelijkheid Privéleven verzekering worden gedekt, alsook de beperkingen en voorwaarden van tussenkomst vindt u in onze algemene voorwaarden die hieronder beschikbaar zijn.

Een kinderspel ! Tarieven van de P-Home

Zodat u niets mist ! Nuttige documenten

Alle details over de P-Home kunt u terugvinden in de Algemene Voorwaarden en productfiche.

Om onaangename verrassingen te voorkomen ! Wat zijn de belangrijkste risico's die niet worden gedekt ?

 • als u handelt in een andere hoedanigheid dan die van eigenaar-bewoner van een eengezinswoning ;
 • gebouwen (en hun inhoud) met een woonoppervlakte van meer dan 400 m² ;
 • schade van dezelfde oorsprong als een eerder schadegeval, waarvan de oorzaak niet is hersteld ;
 • schade veroorzaakt door collectief geweld ;
 • schade veroorzaakt of verergerd door opzet of grove schuld (zoals dronkenschap) van de verzekerde ;
 • verliezen aan verzekerde goederen die ontstaan voordat de dekking van kracht wordt ;
 • verliezen tijdens een periode van schorsing van de dekking.

Bovenstaande lijst is niet volledig. U vindt een lijst van alle gedekte gevaren in onze algemene voorwaarden hierboven beschikbaar. U kunt deze ook gratis verkrijgen bij uw makelaar.

Aedes Group
Aedes NV Maatschappelijke zetel
Route des Canons, 3
5000 Namen
Uitbatings- en correspondentieadres
Hoogstraat, 36
9700 Oudenaarde
Tél : +32 55 33 92 34
Fax : +32 55 30 49 60
infovl@aedesgroup.be
Noodgevallen