Privacyverklaring

Online tarificatie fietsverzekering – PFiets

Deel 1 Waarom is deze Privacyverklaring belangrijk voor u ?

Deze privacyverklaring over de bescherming van persoonsgegevens (hierna de “Privacyverklaring“) is opgesteld om u te informeren over de persoonsgegevens die worden verwerkt door AEDES N.V., handelend in haar hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking (hierna “wij, ons of onze“, naargelang het geval), met maatschappelijke zetel te Route des Canons, 3, 5000 NAMEN en ingeschreven op van de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0460.855.809.

Wij hechten veel belang aan de bescherming van persoonsgegevens die aan ons worden toevertrouwd, in het bijzonder door gebruikers (hierna “u”) van deze website “Online Tarificatie fietsverzekering – PFiets”  (hierna de “website”).

Daarom beveiligen en beschermen wij uw gegevens in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming [1] (hierna de “AVG”) en de Belgische wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens.

Met deze privacyverklaring willen we u informeren over de persoonlijke gegevens die we verwerken, hoe we deze gebruiken en met wie we deze delen. We beschrijven de wettelijke basis waarop we uw gegevens verwerken en leggen uit wat uw rechten en keuzes zijn.

 

 

[1] VERORDENING (EU) 2016/679 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG.

Deel 2 Welke gegevens over u verwerken we en hoe ?

In de onderstaande tabel vindt u de categorieën persoonsgegevens die we over u verwerken en hoe we deze verzamelen :

Gegevenscategorieën Beschrijving gegevens
Identificatiegegevens van personen die een fietsverzekeringsvoorstel willen aanvragen Dit zijn gegevens die wij van u verzamelen wanneer u het formulier invult, zodat wij uw aanvraag voor een fietsverzekeringsvoorstel kunnen beantwoorden: uw naam, voornaam, geboortedatum, titel, ondernemingsnummer, soort persoon (natuurlijke of rechtspersoon), postadres en e-mailadres.
Gegevens over de leefgewoonten van personen die een fietsverzekeringsvoorstel aanvragen Dit zijn gegevens die we van u verzamelen wanneer u het formulier invult, zodat we kunnen reageren op uw aanvraag voor een fietsverzekeringsvoorstel: het type, merk en model van uw fiets, of deze een GPS-chip en slot heeft, of u deelneemt aan amateurwedstrijden, het type frame, het kenteken en framenummer van uw fiets, de waarde en aankoopdatum van uw fiets en of uw fiets nieuw of gebruikt is.
Financiële gegevens Dit zijn gegevens die we van u verzamelen wanneer u het formulier invult, zodat we kunnen reageren op uw aanvraag voor een fietsverzekeringsvoorstel: de keuze van de splitsing van de premie en uw bankrekeningnummer.
Elektronische identificatiegegevens Dit zijn gegevens die we over u verwerken wanneer u ons toestemming geeft om uw locatie te gebruiken, zoals uw IP-adres, informatie over draadloze toegangspunten in de buurt en een willekeurige klant-ID die door Google wordt toegewezen.
Geolocatiegegevens Dit zijn geschatte locatiegegevens die we over u verwerken wanneer u ons toestemming geeft om toegang te krijgen tot uw locatie.

In de onderstaande tabel hebben we de doeleinden vermeld waarvoor we uw persoonsgegevens verwerken, de bijbehorende rechtsgrondslagen op basis waarvan we uw persoonsgegevens rechtmatig verwerken en de categorieën persoonsgegevens (zoals hierboven geïdentificeerd) die voor deze doeleinden worden gebruikt :

Doel Wettelijke basis Gegevenscategorieën
U een voorstel doen voor een fietsverzekering die u bij ons heeft aangevraagd Uw toestemming Persoonlijke identificatiegegevens en gegevens over de levensstijl van personen die een fietsvoorstel willen krijgen
De prestaties en veiligheid van onze website verbeteren Uw toestemming Elektronische identificatiegegevens
Zoek de makelaars bij u in de buurt Uw toestemming Geolocatiegegevens

Om de hierboven vermelde doelen te bereiken, kunnen we uw persoonlijke gegevens delen met de volgende ontvangers:

Categorieën van ontvangers Reden voor delen
Dienstverleners Wij werken met dienstverleners die namens ons werken en die mogelijk toegang nodig hebben tot sommige van uw persoonsgegevens om hun diensten aan ons te kunnen leveren. Deze dienstverleners zijn contractueel overeengekomen om uw gegevens te beschermen en te beveiligen als verwerkers in overeenstemming met de vereisten van Artikel 28 AVG. Dit zijn met name de bedrijven die we hebben ingehuurd om IT-ondersteuning of hosting te bieden.
Uw makelaar Uw makelaar heeft toegang tot uw persoonlijke gegevens nodig om de hierboven aangegeven doelen te bereiken.
Onze medewerkers In bepaalde gevallen hebben onze medewerkers toegang nodig tot uw persoonlijke gegevens om ons in staat te stellen de hierboven vermelde doeleinden na te streven.

 

Sommige ontvangers bevinden zich in andere derde landen dan het onze. Wanneer we persoonlijke gegevens doorgeven aan landen buiten de Europese Economische Ruimte die volgens de Europese Commissie geen adequaat beschermingsniveau voor persoonlijke gegevens bieden, gebruiken we standaard contractuele clausules die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie om adequate bescherming te garanderen. Voor meer informatie, in het bijzonder voor het verkrijgen van een kopie van de documenten die worden gebruikt om uw persoonlijke gegevens te beschermen, kunt u contact met ons opnemen zoals aangegeven in deel 4.2. hieronder.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die in de browser van uw computer (of een ander digitaal apparaat dat wordt gebruikt) worden geplaatst door de websites die u bezoekt. Ze worden over het algemeen gebruikt om websites te laten functioneren of efficiënter te laten functioneren en om informatie te verstrekken aan website-eigenaren.

2.4.1 Cookies waarvoor geen toestemming is vereist

Onze website maakt gebruik van cookies om te kunnen functioneren. Voor deze cookies is uw toestemming niet nodig. Ze kunnen niet worden geweigerd als u de website wilt bezoeken, omdat ze strikt noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Raadpleeg de onderstaande tabel voor alle relevante informatie over deze cookies:

Naam cookie Domein dat de cookie plaatst 1e partij of derde partij cookie Verwerkte informatie Doel van de verwerking Rechtsgrondslag (AVG) Bedrijfstijd Mogelijkheid van toegang door derden
ARRAffiniteit,

ARRAffinitySameSite

insurancemanager.

public.aedessa.be

Cookie van derden IP-adres Navigatie  Gerechtvaardigd belang Na het einde van een gebruikerssessie Ja
cookieyesID insurancemanager.

public.aedessa.be

1e partij IP-adres Unieke bezoekersidentificatie Gerechtvaardigd belang 1 jaar Geen
cky-active-check insurancemanager.

public.aedessa.be

1e partij IP-adres Toestemmingsparameters Gerechtvaardigd belang 1 jaar Geen
cky-active-check insurancemanager.

public.aedessa.be

1e partij IP-adres De toestemmingsbanner activeren Gerechtvaardigd belang 1 jaar Geen
cookieyes-necessary insurancemanager.

public.aedessa.be

1e partij IP-adres Toestemmingsparameters Gerechtvaardigd belang 1 jaar Geen
cookieyes-analytics insurancemanager.

public.aedessa.be

1e partij IP-adres Toestemmingsparameters Gerechtvaardigd belang 1 jaar Geen
Cookieyes-advertisement insurancemanager.

public.aedessa.be

1e partij IP-adres Toestemmingsparameters Gerechtvaardigd belang 1 jaar Geen

2.4.2 Cookies waarvoor toestemming is vereist

Onze website gebruikt ook andere cookies die niet als noodzakelijk worden beschouwd en waarvoor uw toestemming nodig is. Raadpleeg de onderstaande tabel voor alle relevante informatie over de cookies die door de website worden gebruikt:

Naam cookie Domein dat de cookie plaatst 1e partij of derde partij cookie Verwerkte informatie Doel van de verwerking Rechtsgrondslag (RGPD) Bedrijfstijd Mogelijkheid van toegang door derden
ai_user insurancemanager.

public.aedessa.be

1e partij IP-adres, logbestanden Prestaties Toestemming 1 jaar Geen
ai_session insurancemanager.

public.aedessa.be

1e partij IP-adres, logbestanden Prestaties Toestemming 30 minuten Geen
_ga insurancemanager.

public.aedessa.be

1e partij IP-adres, logbestanden Prestaties Toestemming 2 jaar Geen
_fbp insurancemanager.

public.aedessa.be

1e partij IP-adres, logbestanden Reclame Toestemming 2 jaar Geen

2.4.3 Hoe kan ik de installatie van cookies voorkomen of cookies uitschakelen?

Op deze website kunt u uw voorkeuren beheren met betrekking tot cookies waarvoor toestemming is vereist door te klikken op “Mijn cookies kiezen” in de banner die verschijnt wanneer de site wordt geopend en die op een later tijdstip kan worden geopend.

Sommige delen van deze website bevatten links naar websites van derden. Houd er rekening mee dat deze links voor uw gemak worden aangeboden, dat wij geen controle hebben over deze derden of hun websites en dat zij een andere privacyverklaring hebben dan wij die van toepassing is op informatie die u verstrekt wanneer u deze websites van derden bezoekt. Wij raden u aan de privacyverklaringen van deze websites zorgvuldig te lezen voordat u persoonlijke gegevens aan hen verstrekt.

Deel 3 Hoe beschermen we uw gegevens ?

We bewaren uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met ons gegevensbewaringsbeleid alleen zo lang als nodig is voor de doeleinden beschreven in deel 2 hierboven of in overeenstemming met de wettelijke verjaringstermijnen voor claims.

We treffen technische en organisatorische maatregelen, in overeenstemming met de gangbare praktijk in de sector, om een passend beveiligingsniveau voor de verwerkte persoonsgegevens te waarborgen. Niettemin vereist beveiliging de inspanningen van alle betrokkenen. We moedigen je daarom aan om bij te dragen aan deze inspanningen door zelf passende beveiligingsmaatregelen te nemen, in het bijzonder, waar van toepassing, door sterke wachtwoorden te gebruiken en alle gebruikersnamen en wachtwoorden vertrouwelijk te houden.

Er worden geen geautomatiseerde beslissingen of profielen over u opgesteld in verband met de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring.

De inhoud van deze website is niet bedoeld voor kinderen jonger dan 16 jaar. We verzamelen niet bewust of direct informatie van kinderen jonger dan 16 jaar. Als je jonger bent dan 16, maak dan geen gebruik van deze site en verstrek geen persoonlijke gegevens. Als u een ouder of wettelijke voogd bent en u denkt dat uw kind ons persoonlijke gegevens heeft verstrekt, neem dan contact met ons op via de gegevens in deel 4 hieronder.

Deel 4 U kunt contact met ons opnemen

De AVG geeft betrokkenen bepaalde rechten met betrekking tot hun persoonlijke gegevens. Dienovereenkomstig staan wij tot uw beschikking om u te helpen van deze rechten gebruik te maken. Onder voorbehoud van beperkingen opgelegd door de toepasselijke wetgeving en onder voorbehoud van toepasselijkheid, worden de volgende rechten toegekend:

 • Recht op toegang: het recht om geïnformeerd te worden over en toegang te krijgen tot de persoonlijke gegevens die wij over u verwerken ;
 • Recht op rectificatie: het recht om uw persoonsgegevens door ons te laten rectificeren of bijwerken als deze onjuist of onvolledig zijn ;
 • Recht op wissen: het recht om uw persoonlijke gegevens door ons te laten wissen ;
 • Recht op beperking van de verwerking: het recht om te verkrijgen dat wij de verwerking van uw persoonsgegevens of een deel daarvan tijdelijk of permanent staken ;
 • Recht van bezwaar :
  • het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens op gronden die verband houden met uw specifieke situatie ;
  • het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor wervingsdoeleinden ;
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid: het recht om een kopie van uw persoonlijke gegevens in elektronisch formaat te ontvangen en het recht om deze persoonlijke gegevens over te dragen voor gebruik door een derde partij ; en
 • Recht om bezwaar te maken tegen geautomatiseerde besluitvorming: het recht om niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerde beslissing, met inbegrip van profilering, die rechtsgevolgen voor u heeft of die u op een vergelijkbare manier aanzienlijk treft ;
 • Recht om uw toestemming in te trekken: het recht om uw toestemming op elk moment en zonder rechtvaardiging in te trekken wanneer u ons toestemming hebt gegeven om uw persoonsgegevens te verwerken ; dit heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming die is uitgevoerd voordat de toestemming werd ingetrokken.

Deze rechten kunnen bijvoorbeeld worden beperkt als bij de uitvoering van uw verzoek persoonlijke gegevens over een andere persoon worden onthuld, of als u ons vraagt om informatie te verwijderen die we op grond van de wet of dwingende legitieme belangen moeten bewaren.

Om uw rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via de gegevens in deel 4.2. hieronder.

Tot slot hebt u als betrokkene het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit (in het bijzonder in de lidstaat van de Europese Unie waar u gewoonlijk verblijft, of waar u werkt, of waar de inbreuk plaatsvindt) als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming . Ter informatie vindt u de contactgegevens van de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit op haar website: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger.

Als u vragen hebt over deze privacyverklaring of als u uw rechten wilt uitoefenen, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming door een e-mail te sturen naar dpo@aedesgroup.be of door te schrijven naar DPO, Route des Canons, 3, 5000 NAMEN.

Deze privacyverklaring is bijgewerkt op 20/02/2023.  We kunnen van tijd tot tijd wijzigingen aanbrengen. Raadpleeg deze pagina voor de meest recente versie.

Bestand Van toepassing vanaf
Privacyverklaring - Online tarificatie fietsverzekering - PFiets Downloaden
Aedes Group
Aedes NV Maatschappelijke zetel
Route des Canons, 3
5000 Namen
Uitbatings- en correspondentieadres
Hoogstraat, 36
9700 Oudenaarde
Tél : +32 55 33 92 34
Fax : +32 55 30 49 60
infovl@aedesgroup.be
Noodgevallen